fbpx
02-374-8866 info@holidaylifetravel.com

เข้าระบบ

สร้างบัญชีผู้ใช้

หลังจากสร้างบัญชีผู้ใช้, คุณสามารถติดตามสถานะการชำระเงิน, สถานะการยืนยันเดินทาง และการให้เรทติ่ง หลังจากท่านจบทริปนี้แล้ว.
ยูสเซอร์เนม*
Password*
ยืนยันรหัสผ่าน*
ชื่อ*
นามสกุล*
อีเมล์*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* การสร้างบัญชี คุณได้ยอมรับ เงื่นไขข้อตกลงการใช้งาน และ นโยบายความเป็นส่วนตัว แล้ว.

เป็นสมาชิกแล้วใช่ไหม?

เข้าระบบ
02-374-8866 info@holidaylifetravel.com

เข้าระบบ

สร้างบัญชีผู้ใช้

หลังจากสร้างบัญชีผู้ใช้, คุณสามารถติดตามสถานะการชำระเงิน, สถานะการยืนยันเดินทาง และการให้เรทติ่ง หลังจากท่านจบทริปนี้แล้ว.
ยูสเซอร์เนม*
Password*
ยืนยันรหัสผ่าน*
ชื่อ*
นามสกุล*
อีเมล์*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* การสร้างบัญชี คุณได้ยอมรับ เงื่นไขข้อตกลงการใช้งาน และ นโยบายความเป็นส่วนตัว แล้ว.

เป็นสมาชิกแล้วใช่ไหม?

เข้าระบบ

ทัวร์ยุโรป ทัวร์BENELUX – GERMAN 8 วัน บินการบินไทย

0
ราคา
จาก฿93,900฿88,900
ราคา
จาก฿93,900฿88,900
แบบฟอร์มจอง
ฟอร์มติดต่อสอบถาม
ชื่อเต็ม*
ที่่อยู่อีเมล์*
ติดต่อสอบถามของคุณ*
ทัวร์ยังรายการตอนนี้.

ดำเนินการจอง

บันทึกรายการโปรด

การเพิ่มรายการโปรด ต้องมีบัญชีผู้ใช้

273

เหตุผลที่จองกับเรา?

  • บริการระดับพรีเมี่ยม
  • ประสบการณ์อย่างมืออาชีพ กว่า 25 ปี
  • พนักงานบริการด้วยใจ
  • โปรแกรมทัวร์แบบเจาะลึก
  • บริการรวดเร็วทันใจ

มีคำถาม?

พนักงานทุกคนมีความยินดีที่จะรับใช้ท่าน ตอบคำถามท่านอย่างมีประสบการณ์.

02-374-8866

Hotline 081-555-1497
HB 085-155-0837

help@holidaylifetravel.com

8 วัน
เปิดให้จอง : 10-17 เมษายน
จำนวนคนที่รับได้ : 30

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

HL-EUR -BENELUX-GERMANY 8D-TG-10-17-APR19 PK-E06_1-.pdf

 

โปรแกรมเดินทาง

Day 1สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต)

Day 2แฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมนี) – ไฮเดลเบิร์ก – เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก – ลักเซมเบิร์ก (ลักเซมเบิร์ก) – ชมเมืองลักเซมเบิร์ก

Day 3ลักเซมเบิร์ก – บรัสเซล (เบลเยี่ยม) – จตุรัสกรองด์ ปลาซ – อะตอมเมี่ยม – บรูจ

Day 4บรูจ – เกนต์ – รอตเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์) – กรุงเฮก – ลิซเซ่ – เทศกาลดอกทิวลิป ณ สวนเคอเคนฮอฟ – อัมสเตอร์ดัม

Day 5อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านซานส์สคันส์ – หมู่บ้านประมงโวเลนดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – โรงงานเจียรไนเพชร – จตุรัสดัมสแควร์

Day 6อัมสเตอร์ดัม – โคโลญจน์ (เยอรมนี) – มหาวิหารโคโลญจน์ – ช้อปปิ้งถนนชิลเดอร์กัซเซ่

Day 7โคโลญจน์ – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – แฟรงค์เฟิร์ต – จตุรัสเรอเมอร์ – อิสระช้อปปิ้ง – สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต – กรุงเทพฯ >> TG 923 (20.40-12.30+1)

Day 8เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการจองทัวร์

กำหนดวันเดินทาง

10-17 เมษายน 2562 (**สงกรานต์)

เงื่อนไขการจองและชำระเงิน

ราคาทัวร์รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
2.ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
3.ค่าพาหนะรับ-ส่ง พร้อมคนขับ และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชม./วัน
4.ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป 1 ท่าน
5.ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
6.ค่าทิปพนักงานขับรถ โดยเฉลี่ย 2 ยูโร /ท่าน /วัน
7.ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) พร้อมค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
8.ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น พร้อมอาหารเช้า โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือ การประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมืองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
9.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยใน วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท ของบริษัทประกันภัยนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จำกัด
10.สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ

ราคาทัวร์ไม่รวม

1.ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต

2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น

3.ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน

4.ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

การจองทัวร์ (How to make your reservation)

หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ HOLIDAYLIFE TRAVEL กรุณาติดต่อ แผนกรับจอง ซึ่งจะดูแลท่านด้วยขั้นตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 35,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออำนวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

1.เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2.ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3.ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
4.ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง/กลางทาง
5.บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย สร้างความรำคาญให้แก่ผู้ร่วมคณะ, 6.ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องทำการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)

1.การยกเลิกและขอเงินค่าบริการที่ชำระไว้แล้ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1.ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวันที่นำเที่ยว
ให้คืน 100% ของเงินค่าบริการ
1.2.ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวันที่นำเที่ยว
ให้คืน 50% ของเงินค่าบริการ
1.3.ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวันที่นำเที่ยว
ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ
4.ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ได้จ่ายจริง เพื่อการเตรียมการจัดการนำเที่ยวต่อไปนี้ ให้นำมาหักจากเงิน
ค่าบริการที่ต้องจ่ายตามข้อ 1 แต่ถ้าค่าใช้จ่ายสูงกว่าเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะเรียกจาก
นักท่องเที่ยวไม่ได้ ทั้งนี้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว แสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี้
2.1ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
2.2ค่ามัดจำของบัตรโดยสารเครื่องบิน
2.3ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ

การสะสมไมล์ของสายการบิน (MILEAGE CLAIM )

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำ REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

การสะสมไมล์ของสายการบิน (MILEAGE CLAIM )

การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50%, ส่วนสายการบิน ออสเตรียนแอร์ไลน์, ฟินแอร์, ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน (INSURANCE AND FUEL SURCHARGE / TAX YQ)

คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว

โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)

ห้องพักแบบ Twin คือห้องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห้อง / สำหรับพัก 2 ท่าน
ห้องพักแบบ Double คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สำหรับพัก 2 ท่าน
ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / สำหรับผู้พัก 3 ท่าน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
ห้องพักแบบ Single คือห้องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้อง / สำหรับพัก 1 ท่าน
ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สำหรับพัก 1 ท่าน
ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)

การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้น ๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชำระเงิน

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)

ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึ้นลงได้ ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน

การสูบบุหรี่ (Smoking Area)

ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family)

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair) , เด็ก , และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 – 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

เอกสารในการยื่นขอวีซ่า

1.พาสปอร์ตเล่มจริง มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (นับจากวันสุดท้ายของโปรแกรมที่เดินทางจนถึงวันหมดอายุบนหน้าพาสปอร์ต) ควรมีหน้าว่างอย่างน้อย 6 หน้า กรณีพาสปอร์ตชำรุดหรือมีรอยฉีกขาดไม่สามารถใช้งานได้ (พาสปอร์ตเล่มเก่าที่มีวีซ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือประเทศอื่นๆที่หมดอายุไปแล้วสามารถนำมาแสดงเพิ่มเติมเพื่อให้ง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า)
2.รูปถ่ายสี ขนาด กว้าง 5 Cm X สูง 4.5 Cm ฉากหลังเป็นพื้นสีขาวเท่านั้น หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา หมวก หรือผ้าคลุมใดๆ ยกเว้นผ้าคลุมศีรษะทางศาสนา ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป
3.ถ่ายสำเนา ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า / สูติบัตรในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์
4.หนังสือรับรองการทำงาน (มีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ขอวีซ่า)

** กรณีพนักงานบริษัท (กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อสถานทูต) หนังสือรับรองออกโดยบริษัท/สังกัดที่ท่านทำงานอยู่โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนปัจจุบัน วันเดือนปี ที่เริ่มทำงานกับบริษัท (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) จะต้องพิมพ์ลงบนหัวกระดาษบริษัทฯ พร้อมประทับตราบริษัทฯ และลงนามโดยผู้มีอำนาจ จึงถือเป็นสมบูรณ์

** กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า,ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรองบริษัท ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกิจการ หรือ คณะกรรการเท่านั้น คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน

กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา จะต้องมีหนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ตัวจริง เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
อาชีพอื่นๆ ในกรณีที่ประกอบอาชีพอิสระ, แม่บ้าน หรือ ค้าขายไม่ได้จดทะเบียนการค้า ฯลฯ อาชีพที่ไม่สามารถออกหนังสือรับรองการทำงานได้ ต้องทำจดหมายชี้แจงตนเอง สามารถออกเองได้ หรือใช้แบบฟอร์มที่ทางบริษัทส่งให้ก็ได้

5.หลักฐานการเงิน ถ่ายสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน ถ่ายตั้งแต่หน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีจนถึงหน้าสุดท้ายที่มียอดอัพเดตโดยยอดบัญชีต้องไม่กระโดดข้ามเดือน หรือขอ STATEMENT จากทางธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนอัพเดตจนถึงปัจจุบัน (ถ่ายสำเนาสมุดบัญชี กับขอ Statement ให้ท่านเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) และจำนวนเงินในบัญชี มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือนร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา

** ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่าต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้กับบุคคลในครอบครัวด้วย (หมายเหตุ: ทุกสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น // ไม่รับพิจารณาบัญชีเงินฝากประจำที่ไม่มีการเคลื่อนไหว และบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี) ในวันนัดยื่นวีซ่ากรุณานำสมุดบัญชีเล่มจริงมาด้วย

**กรณีบริษัทออกค่าใช้จ่ายกับผู้เดินทาง นอกเหนือจากเอกสารข้างต้นแล้วทางบริษัทต้องออกจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายให้กับผู้เดินทางทั้งหมดอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของผู้เดินทาง โดยระบุชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย

**กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง ต้องทำจดหมายยินยอมโดยบิดาหรือมารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงควาจำนงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ว่าที่การอำเภอหรือเขตโดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขต ลงลายชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง

#####################################################################

หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯใคร่ขอความร่วมมือท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย กรุณาแต่งกายชุดสุภาพ ทั้งนี้จะมีเจ้าหน้าของบริษัทฯไปอำนวยความสะดวกให้

การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับไม่ให้เข้าประเทศเป็นการถาวร และไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว

สถานทูตไม่มีนโยบายการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าได้

กรณีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับพิจารณาวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต เพื่อทำการยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

## การพิจารณาว่าจะได้รับวีซ่าหรือไม่นั้น เป็นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาผลวีซ่าของท่านง่ายขึ้น ##

การยื่นวีซ่าในกลุ่มประเทศ (เชงเก้น) ลูกค้าต้องมาแสกนลายนิ้วมือด้วยตนเองตามวันเวลานัดหมายที่ศูนย์รับเรื่อง VFS ของประเทศนั้นๆโดยจะแจ้งให้ทราบ จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวก

แผนที่เดินทางทัวร์

%d bloggers like this: