fbpx
02-374-8866 info@holidaylifetravel.com

เข้าระบบ

สร้างบัญชีผู้ใช้

หลังจากสร้างบัญชีผู้ใช้, คุณสามารถติดตามสถานะการชำระเงิน, สถานะการยืนยันเดินทาง และการให้เรทติ่ง หลังจากท่านจบทริปนี้แล้ว.
ยูสเซอร์เนม*
Password*
ยืนยันรหัสผ่าน*
ชื่อ*
นามสกุล*
อีเมล์*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* การสร้างบัญชี คุณได้ยอมรับ เงื่นไขข้อตกลงการใช้งาน และ นโยบายความเป็นส่วนตัว แล้ว.

เป็นสมาชิกแล้วใช่ไหม?

เข้าระบบ
02-374-8866 info@holidaylifetravel.com

เข้าระบบ

สร้างบัญชีผู้ใช้

หลังจากสร้างบัญชีผู้ใช้, คุณสามารถติดตามสถานะการชำระเงิน, สถานะการยืนยันเดินทาง และการให้เรทติ่ง หลังจากท่านจบทริปนี้แล้ว.
ยูสเซอร์เนม*
Password*
ยืนยันรหัสผ่าน*
ชื่อ*
นามสกุล*
อีเมล์*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
* การสร้างบัญชี คุณได้ยอมรับ เงื่นไขข้อตกลงการใช้งาน และ นโยบายความเป็นส่วนตัว แล้ว.

เป็นสมาชิกแล้วใช่ไหม?

เข้าระบบ

ทัวร์ยุโรป ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 9 วัน การบินไทย

0
ราคา
จาก฿105,000
ราคา
จาก฿105,000
แบบฟอร์มจอง
ฟอร์มติดต่อสอบถาม
ชื่อเต็ม*
ที่่อยู่อีเมล์*
ติดต่อสอบถามของคุณ*
ทัวร์ยังรายการตอนนี้.

ดำเนินการจอง

บันทึกรายการโปรด

การเพิ่มรายการโปรด ต้องมีบัญชีผู้ใช้

278

เหตุผลที่จองกับเรา?

  • บริการระดับพรีเมี่ยม
  • ประสบการณ์อย่างมืออาชีพ กว่า 25 ปี
  • พนักงานบริการด้วยใจ
  • โปรแกรมทัวร์แบบเจาะลึก
  • บริการรวดเร็วทันใจ

มีคำถาม?

พนักงานทุกคนมีความยินดีที่จะรับใช้ท่าน ตอบคำถามท่านอย่างมีประสบการณ์.

02-374-8866

Hotline 081-555-1497
HB 085-155-0837

help@holidaylifetravel.com

9 วัน
เปิดให้จอง : มีนาคม-พฤษภาคม 2562
จำนวนคนที่รับได้ : 25

ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ ระยะเดินทาง 9 วัน บินตรงโดยสายการบินไทย เริ่มจากโปรแกรมทัวร์สนามบินฮีทโทรว์ เที่ยวชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลกสโตนเฮนจ์ แล้วแวะเที่ยวชมเมืองบาธ เมืองบ่อน้ำโบราณของชาวโรมัน แล้วต่อเนื่องเข้าสู่ เวลส์ พักที่เมืองคาร์ดี๊ฟ จากนั้นเข้าสู่หมู่บ้านเล็กๆ ที่อนุรักษณ์สภาพแวดล้อมแบบโบราณไว้เป็นอย่างดี เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ แล้วเดินทางสู่ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน เมืองสวยน่ารักบ้านเกิดของเชคสเปียร์ แล้วเดินทางต่อเข้าสู่ เมืองยอร์ค เที่ยวชมยอร์คมินสเตอร์ จากนั้นนั่งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ สู่เมือง เอดินเบิร์ก (สก๊อต แลนด์)  ช้อปปิ้งย่านถนนปริ้นเซส ชมปราสาทเอดินเบิร์ก พระตำหนักโฮลีรู๊ด จากนั้นเดินทางลงมาเข้าสู่อังกฤษ เลคดิสทริค ชมเมือง วินเดอร์เมียร์  แล้วแวะแมนเชสเตอร์ ชมสนามโอลด์แทรฟฟอร์ด สนามบ้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด

ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 9 วัน จะมาจบทริปที่ลอนดอน

โปรแกรมทัวร์นี้ จะมาปิดท้ายที่  มหานครลอนดอน เที่ยวชมมหานครลอนดอน  ขึ้นชมวิวบนลอนดอนอาย  ทาวเวอร์ออฟลอนดอน  ชมมาดามทุสโซ่ด์ ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ดอย่างจุใจ นำชมพระราชวินด์เซอร์ที่ยิ่งใหญ่ของราชวงศ์อังกฤษ แล้วบินกลับ

HL-EUR_Great Britain 9 D_Mar-Apr19_DS14.pdf

ดาวน์โหลดโปรแกรม

โปรแกรมเดินทาง

Day 1ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ลอนดอน (อังกฤษ)

Day 2ลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบําธ - คาร์ดี๊ฟ (เวลส์)

Day 3เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - ยอร์ค

Day 4ยอร์ค - ยอร์คมินสเตอร์ - นั่งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ - เอดินเบิร์ก (สก๊อต แลนด์) - ช้อปปิ้งย่านถนนปริ้นเซส

Day 5ปราสาทเอดินเบิร์ก - พระตำหนักโฮลีรู๊ด - เลคดิสทริค - วินเดอร์เมียร์

Day 6เลคดิสทริค - แมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด - มหานครลอนดอน

Day 7เที่ยวชมมหานครลอนดอน - ขึ้นชมวิวบนลอนดอนอาย - ทําวเวอร์ออฟลอนดอน - มาดามทุสโซ่ด์- ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด

Day 8พระราชวังวินด์เซอร์ - ช้อปปิ้ง Outlet - เดินทางกลับกรุงเทพฯ

Day 9เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

ข้อตกลงและเงื่อนไข

กำหนดการเดินทาง

16 – 24 มี.ค. 2562
6 – 14 เม.ย. 2562
**11 – 19 เม.ย. 2562**
**12 – 20 เม.ย. 2562**
27 เม.ย. – 5 พ.ค. 2562
4 – 12 พ.ค. 2562
11 – 19 พ.ค. 2562
18 – 26 พ.ค. 2562
25 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2562

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ราคานี้รวม

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 14 กันยํายน 2561
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ มาตรฐานของสหราชอาณาจักร ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่าเข้าสโตนเฮ้นจ์ / พิพิธภัณฑ์น ้าแร่ที่เมืองบาธ / ค่าเข้าสนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด (ในกรณีไม่ได้เข้าชมทาง
บริษัทฯ คืนเงินท่านละ 10 ปอนด์) / ค่าเข้าปราสาทเอดินเบิร์ก / ค่าเรือ High Speed Ferry to Belfast /
ค่าธรรมเนียม Rope Bridge / ค่าขึ ้นลอนดอนอาย / ค่าเข้าพระราชวังวินด์เซอร์/ ค่าเข้าทาวเวอร์ออฟลอนดอน
 โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละเมือง ในกรณีทีท่ํานมี
ข้อจ ํากัดในกํารรับประทํานอําหํารบํางชนิด กรุณําสอบถํามรํายละเอียดล่วงหน้ําเพื่อควํามเหมําะสม
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสหราชอาณาจักร (Standard time) ในกรณีที่ยื่นวีซ่าเร่งด่วน ช าระเพิ่มท่านละ
ประมาณ 9,752 บาท **รําคําขึ้นอยู่กบัอตัรําแลกเปลีย่ น**
 ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/
อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิง จากอุบัติเหตุ ส าหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอา
ประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึง
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั ้งนี ้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจ าตัว
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน
7 กิโลกรัม

ราคานี้ไม่รวม

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและ
เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

การจองทัวร์ (How to make your reservation)

หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ HOLIDAYLIFE TRAVEL กรุณาติดต่อ แผนกรับจอง ซึ่งจะดูแลท่านด้วยขั้นตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 35,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (CANNOT MAKE YOUR RESERVATION)

เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออำนวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

-เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
-ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
-ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
-ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง/กลางทาง
-บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย สร้างความรำคาญให้แก่ผู้ร่วมคณะ, -ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องทำการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้

การยกเลิกการจองทัวร์ (CANCELLATION CHARGE)

1.การยกเลิกและขอเงินค่าบริการที่ชำระไว้แล้ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
-ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวันที่นำเที่ยว
ให้คืน 100% ของเงินค่าบริการ
-ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวันที่นำเที่ยว
ให้คืน 50% ของเงินค่าบริการ
-ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวันที่นำเที่ยว
ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ

2.ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ได้จ่ายจริง เพื่อการเตรียมการจัดการนำเที่ยวต่อไปนี้ ให้นำมาหักจากเงิน
ค่าบริการที่ต้องจ่ายตามข้อ 1 แต่ถ้าค่าใช้จ่ายสูงกว่าเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะเรียกจาก
นักท่องเที่ยวไม่ได้ ทั้งนี้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว แสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี้
-ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
-ค่ามัดจำของบัตรโดยสารเครื่องบิน
-ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ

ตั๋วเครื่องบิน (AIR TICKET)

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำ REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

การสะสมไมล์ของสายการบิน (MILEAGE CLAIM )

การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50%, ส่วนสายการบิน ออสเตรียนแอร์ไลน์, ฟินแอร์, ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน (INSURANCE AND FUEL SURCHARGE / TAX YQ)

คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว

โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)

ห้องพักแบบ Twin คือห้องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห้อง / สำหรับพัก 2 ท่าน
ห้องพักแบบ Double คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สำหรับพัก 2 ท่าน
ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / สำหรับผู้พัก 3 ท่าน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
ห้องพักแบบ Single คือห้องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้อง / สำหรับพัก 1 ท่าน
ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สำหรับพัก 1 ท่าน
ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)

การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้น ๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชำระเงิน

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)

ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึ้นลงได้ ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน

การสูบบุหรี่ (Smoking Area)

ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family)

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair) , เด็ก , และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 – 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

การยื่นวีซ่าท่องเที่ยวสู่ประเทศอังกฤษ

ใช้เวลายื่นประมาณ 15-30 วันทำการไม่นับวันเสําร์ – อาทิตย์และวันหยุด
การขอวีซ่าประเทศอังกฤษผู้เดินทางทุกท่านต้องมาสแกนลายนิ้วมือ ด้วยตนเอง ณ

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ ตั ้งอยู่ที่อาคารเดอะเทรนดี ้ ชั ้น 28 สุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.

 พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชง
เก้นหรือประเทศอื่น ควรน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ /ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /ส าเนาทะเบียนสมรส , หย่า / ส าเนาสูติบัตร ใน
กรณีอายุไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์
 หนังสือรับรองการท างานจากบริษัท / สังกัดที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั ้นโดยระบุต าแหน่ง,อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วัน
เดือนปี ที่เริ่มท างานกับบริษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั ้นจะกลับมาท างานตามปกติหลังครบก าหนดลา
 กรณีที่เป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 1 เดือน พร้ อมวัตถุประสงค์
หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน
 ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนต้องอัพเดทเป็ นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่
ต ่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสู่ภูมิล าเนา ในกรณีที่
เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับ
บัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั ้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 – 6แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาท างานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและ
เหตุผลที่จัดการเดินทางนี ้ในจดหมายด้วย
 กรณีที่เป็ นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง
 กรณีที่เด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่น
เรื่องแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการ
เขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั ้ง
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั ้งนี ้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ
ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซา่ แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทตู ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการ
ขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม ท่าน
ไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้

แผนที่เส้นทางเดินทาง

%d bloggers like this: